Home | Internet   
                                                                 
                                ...:::[CANNABIS 4 EVER]:::... 

    ...:::[MENU]:::...
»MARIHUANA
»POTRAWY         »JAK PALIÆ
»CO TO JEST THC
»TESTY
»GALERIA
  »ZIARENKA
»HODOWLA  
»HASHYSZ
 ...:::[INNE DRAGI]:::...
» SPEED
» LSD
» KOKAINA
» HEROINA     » 
TRIPY
...:::[INNE TEMATY]:::...
» NEWS » DOWNLOAD  
» ROLKI
» DESKA
» HUMOR
» 
KONTAKT
» 
LINKI
  Ustaw jako stronê startow¹

                                                    CO TO JEST THC
 
 

Za psychoaktywne w³aœciwoœci marihuany odpowiadaj¹ kanabinoidy. Jest to niezwykle liczna grupa zwi¹zków chemicznych i ich izomerów, produkowanych wy³¹cznie przez konopie, z których za najliczniejsze i najsilniej oddzia³ywuj¹ce na cz³owieka to: 

delta-9-tetrahydrokanabinol i delta-8-tetrahydrokanabinol, w skrócie THC - jest to najwa¿niejszy sk³adnik psychoaktywny. Jego zawartoœæ jest g³ównym miernikiem wartoœci marihuany i waha siê od iloœci œladowych (np. w konopiach w³óknistych) do ok. 95% wszystkich kanabinoidów w najlepszej jakoœci trawce. Odpowiada za wiêkszoœæ pozytywnych efektów psychicznych wywo³ywanych przez marihuanê. 
kanabidiol, (CBD) - jego dzia³anie jest zazwyczaj uspokajaj¹ce, a przy du¿ym stê¿eniu mo¿e wywo³aæ depresjê. W dobrej jakoœci marihuanie jest go niewiele, ale w gorszych gatunkach mo¿e znacznie przewa¿aæ nad THC. Oddzia³ywuje na mózg 2-3 razy d³u¿ej ni¿ THC. 
kanabinol, (CBN) - produkt rozk³adu THC. W œwie¿o zebranym stanowi nik³y procent, ale przy niew³aœciwym suszeniu i przechowywaniu jego iloœæ dramatycznie wzrasta kosztem THC. Dzia³a usypiaj¹co i lekko dezorientuj¹co. 
Wa¿ne z punktu widzenia palacza jest to, ¿e ww. kanabinoidy rzadko wystêpuj¹ w stanie wolnym. Zazwyczaj powstaj¹ one z bardziej z³o¿onych, nieaktywnych zwi¹zków pod wp³ywem temperatury. Dlatego trawka, by zadzia³a³a, wymaga spalenia, upieczenia w gor¹cym piecu lub chocia¿ lekkiego podgrzania, zaœ zjedzenie surowej marihuany mo¿e conajwy¿ej skoñczyæ siê nieprzyjemnoœciami ¿o³¹dkowymi. 

  

                                                                                                           
zobacz ksiêgê
wpisz siê do ksiêgi
Prosimy wpisujcie siê do naszej ksiêgi Goœci... Zapraszamy !!!
A co w dziale Ciekawostki ????
Znajduj¹ siê tutaj informacje dotycz¹ce narkotyków... zapraszamy do mi³ej lektury.
Dzia³ "Banery"
W tym dziale bêd¹ ju¿ nied³ugo umieszczone banery reklamowe dziêki którym ta strona bêdzie mog¹ rozwija siê dalej. Z powodu braku funduszy na leprze i szybsze serwery apelujemy do wszystkich odwiedzaj¹cych t¹ stronê, aby jak najczêœciej zagl¹dali do tego dzia³u i pomogli symbolicznym klikniêciem w który baner. Ty nic nie tracisz, a my bêdziemy mogli rozbudowywa³a nasz¹ stronê. Zapraszamy !!!!
WIÊCEJ TEMATÓW
O narkotykach ogólnie
Banery
Ciekawostki
  Copyright Neo Corporation October 2003  Wszelkie prawa zastrzelone                   ...:::[C4E]:::...